Accessibility Tools

  • Increase text
  • Decrease text
  • High contrast
  • Negative contrast
  • Add grayscale
  • Remove grayscale
  • Add lightbackground
  • Remove lightbackground
  • Reset

Dienlanh Giakhang

B?o hành ?i?n l?nh


B?n mu?n tìm ??a ch? b?o hành ?i?n l?nh t?i Tphcm uy tín, giá r?. Hãy liên h? ngay v?i Trung tâm chúng tôi theo Hotline: 0909 306 267 - 0978 89 0978. Chúng tôi s? cung c?p cho b?n d?ch v? b?o hành giá r? và ch?t l??ng t?t nh?t.
Trung tâm b?o hành ?i?n l?nh Gia Khang ra ??i nh?m mang t?i cho quý khách nh?ng d?ch v? b?o hành, s?a ch?a t?t nh?t. Chúng tôi chuyên s?a ch?a t? l?nh, máy l?nh, máy gi?t, máy n??c nóng, lò vi sóng. Chúng tôi b?o hành chính hãng các s?n ph?m c?a các th??ng hi?u nh?: LG, TOSHIBA, SAMSUNG, SHARP, ELECTROLUX, DAEWOO, HITACHI, PANASONIC....
Chúng tôi s? h?u ??i ng? k? thu?t viên có nhi?u n?m kinh nghi?m và ?ã ???c ?ào t?o. Do ?ó, t?t c? các l?i c?a s?n ph?m ??u ???c chúng tôi gi?i quy?t m?t cách nhanh chóng và chính xác. Không nh?ng th?, chúng tôi có ??y ?? ??n v? v?t ch?t cùng thi?t b? s?a ch?a hi?n ??i. Kèm theo ?ó là linh ki?n thay ??i t?t c? ??u chính hãng.